.

Günlerdir Düzce’nin gündeminden düşmeyen, düşmediği gibi he gece yapılan operasyonla bir yenisi Düzce’nin güzide yerlerine kondurulan İzmirli Efor Büfelerle ilgili gündem değişmiyor.

.
16.02.2022 - 12:32
Haber Merkezi
721
4

Düzce’nin dört bir tarafına konulan İzmirli Efor Büfelerle ilgili ihale metnini yayınlıyoruz.   
07 Ocak 2021 Perşembe günü saat 15:00' da Düzce Belediyesi Merkez Hizmet Binası Encümen salonunda yapılan ve resmiyette 300 (üçyüz) adet akıllı bisiklet ve 200 (ikiyüz) adet elektrikli akıllı scooter çalıştırma hakkı verilmesi ihalesi olarak geçen ihale metnini yayınlıyor ve ihale metninde büfeleri, konulacak yerleri, kaç adet olacağı ile ilgili bilgiyi bulmanızı istiyoruz. 
Ve konunun muhatabı siyasilerin soracağımız sorulara cevap vermenizi istiyoruz!


SORU 1: Bu ihale metninde büfelerle ilgili kısım nerede?


SORU 2: İhale metninde büfelerin kaç tane olacağı ile ilgili bilgi nerede?


SORU 3: Bu ihale metninde büfelerin konulacağı yerlerle ilgili bilgi nerede?
(Kentin en önemli noktalarına müşteri garantili konular büfeleri canla başla savunan, sorulan soru karşısında gözleri alev topuna dönen siyasiler, özellikle bu soruya sizin cevap vermenizi bekliyoruz)


SORU 4:  Bu işin arkasında başka menfaatler var dediğiniz nedir?
(Düzcespor’a millet bahçesindeki büfelerden verin ve yılların takımını yıllardır yaşadığı maddi gelir belirsizliğinden kurtarın dememiz mi menfaat? Eğer kast ettiğiniz buysa, Düzcespor bizim babamızın malı değil. Bugün yönetimde biz varız yarın başkaları belki de sizler olacaksınız)
(Bu büfelerin konulmasının perde arkasında ne var?
Bu büfelerin konulmasının perde arkasında kim var?
Bu büfelerin konulmasının perde arkasında nasıl bir rant var?
Bu büfelerin konulmasının perde arkasında hangi siyasetçiler var?
Bu büfelerin halkın bunca tepkisine rağmen konulmasında, sizlerin Cumhurbaşkanına ihanetiniz dışındaki sebep nedir?)


SORU 5: Bu büfelerin konulmasına tepkisini yüksek sesle dile getiren Oxijen Medya grubunun, şehir merkezinde bulunan ve zamanında yapılan açık açık büfelerin yer aldığı ihale metniyle ihaleye girerek aldığı büfeler nedeniyle kendisine rakip mi gördüğünü düşünüyorsunuz?
(3 yıldır Düzcespor  yönetiminde olan İslam Keleş’in sahibi olduğu 3 büfenin geliri, 3 yıldır Düzcespor’a bağışlanıyor. Bunu Düzcespor’un resmi hesaplarından görebilirsiniz. İslam Keleş gibi yönetimde yer alan, şehre sahip çıkan diğer isimlerde tüm zamanlarını ve paralarını bu kentin takımı için harcıyor. Hele hele  Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kapoğlu, bırakın zaman harcamayı, bırakın para harcamayı, bu kentin takımı için elini değil gövdesini taşın altına koyuyor.  Üstelik bu insanlar sizler gibi seçilmiş değil, atanmış değil, ballı maaş alıyor değil, herhangi bir makama aday değil….)

***

Scooter ve akıllı bisikletleri çalıştırma hakkı verilecek

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

300 (ÜÇYÜZ) ADET AKILLI BİSİKLET ve 200 (İKİYÜZ) ADET ELEKTRİKLİ AKILLI SCOOTER ÇALIŞTIRMA

HAKKI VERİLMESİ İHALESİNE AİT İHALE İLANIİHALENİN KONUSU

MADDE 1: Belediyemiz sınırları içinde bulunan mahalle ve mücavir alanlar dahilindeki asgari özellikleri teknik şartnamede belirtilen 300 (ÜÇYÜZ) adet Akıllı Bisiklet ve 200 (İKİYÜZ) adet Elektrikli Akıllı Scooter 10 yıl süreliğine çalıştırma hakkı verilmesi.

İHALENİN USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereği "Kapalı Teklif Usulü Artırma" yöntemi ile ihale edilecektir.

İHALESİ YAPILACAK İŞİN

NİTELİĞİ : Kira

NEVİ : Çalıştırma Hakkı Verilmesi.

MİKTARI : 300 (ÜÇYÜZ) adet Akıllı Bisiklet ve 200 (İKİYÜZ) adet Elektrikli Akıllı Scooter

İHALENİN NEREDE HANGİ TARİHTE VE SAATTE YAPILACAĞI

MADDE 2 : İhale 07 Ocak 2021 Perşembe günü saat 15:00' da Düzce Belediyesi Merkez Hizmet Binası Encümen salonunda yapılacaktır. Muhammen bedellerde KDV hariçtir. Bu ihalede istekliler idareye verecekleri idare payına ilişkin tekliflerini K.D.V. hariç gayri safi hasılatın (cironun) toplamı üzerinden %5 + K.D.V.’den az olmamak üzere vermeleri gerekmektedir.

 Muhammen Bedel                                       Geçici Teminat Tutarı

 (KDV Hariç)

 602.333,09                                                        ₺ 18.070,00 ₺

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

MADDE 3: İhaleye katılmak isteyen istekliler aşağıdaki belgeleri verecektir.

Gerçek Kişiler İçin;

a. Kanuni ikametgâh belgesi

b. Nüfus cüzdan sureti (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğünden)

c. 2021 yılı içinde Noter tasdikli İmza Sirküleri ibraz etmesi.

d. 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge

(Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit

yatırıldığına dair makbuzun aslı)

e. İhaleye istekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili dair noter onaylı

vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi verilmesi. (2020 - 2021 yılı içinde alınmış olmalı)

f. İhale şartnamesindeki tüm hükümleri okuyup aynen kabul ettiğine ilişkin taahhütname vermesi.

16.02.2022 09:27 Scooter ve akıllı bisikletleri çalıştırma hakkı verilecek - ILN01281942

g. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli

ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi. (Ancak ortak girişim olması

halinde her bir ortak istekli/müşteri tarafından bu şartnamenin 3 maddesindeki tüm belgelerin verilmesi

esastır.)

h. Düzce Belediye Başkanlığına İhale tarihi itibari ile vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı.

a. İhale tarihi itibari ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanları.

j. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesinden ihale tarihi itibari ile borcu yoktur yazıları.

k. İhale Şartnamesinin bedelinin Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair

makbuzun aslı

 Tüzel Kişiler İçin;

a. Vergi Levhası

b. Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı,

c. Tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (2021 yıldan Noter tasdikli olacaktır.)

d. Şirket Ana Sözleşmesi veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, ax. İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli / müşteri tarafından bu şartnamenin 3 maddesindeki tüm belgelerin verilmesi esastır.)

e. Şirket ise adresini gösterir belge. Gerçek ve tüzel kişiler ve iş ortaklıkları tebligata esas adreslerini yazılı olarak beyan edeceklerdir. İş ortaklığında pilot ortağın adresi tebligat adresi olarak beyan edilecektir.

f. 2886 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı)

g. İhale şartnamesindeki tüm hükümleri okuyup aynen kabul ettiğine ilişkin taahhütname vermesi.

h. Düzce Belediye Başkanlığına İhale tarihi itibari ile vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı.

a. İhale tarihi itibari ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanları.

j. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesinden ihale tarihi itibari ile borcu yoktur yazıları.

k. İhale Şartnamesinin bedelinin Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı DÜZCE Belediyesi Encümenince, Düzce Belediyesine verilecek olan idare payı (ihalede yüklenicinin vermiş olduğu % teklif oranı) sözleşme süresince sabit kalmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 35/a maddesi kapsamında Kapalı Teklif Artırma usulü ile ihale yapılacaktır.

İhaleye Katılmak isteyen yükleniciler Teknik şartnamedeki özelliklere haiz yeni, kullanıma sunulmamış 300 (ÜÇYÜZ) adet Akıllı Bisiklet ve 200 (İKİYÜZ) adet Elektrikli Akıllı Scooter için 250.000,00 (İki Yüz Elli Bin) ₺ tutarında teminat verecektir. Teminatın süresi ihale tarihini takip eden 210 gün süresini geçmeyecektir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26’ncı maddesindeki belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.

Taahhütname: Katılımcılar “İhalenin kendisine kaldığı takdirde teknik şartnamede belirtilen özelliklere haiz 300 (ÜÇYÜZ) adet Akıllı Bisiklet ve 200 (İKİYÜZ) adet Elektrikli Akıllı Scooter temin edeceğine ve işin başlangıç tarihi itibari hizmete sunacağına, bu süre zarfında belirtilen şartlarda 300 (ÜÇYÜZ) adet Akıllı Bisiklet ve 200 (İKİYÜZ) adet Elektrikli Akıllı Scooter temin edemeyip ihalenin iptal olmasına sebebiyet vermesi durumunda teminatı ve Kesin Teminatın irat kaydedilmesini kabul ettiğine, Düzce Belediye Başkanlığından bu hususta hiçbir hak talep etmeyeceğine” dair noter tasdikli taahhütname getireceklerdir.

16.02.2022 09:27 Scooter ve akıllı bisikletleri çalıştırma hakkı verilecek - ILN01281942

İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartname.

c) Örnek Form Belgeleri (1-Geçici Teminat Mektubu Örneği, 2-Kesin Teminat Mektubu Örneği, 3-Teklif Mektubu

Örneği, 4-İş Ortaklığı Beyannamesi Örneği 5-Tebligat Adresi Beyanı Örneği, 6-Taahhütname Örneği Bütün belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. Diğer suretler kabul edilmeyecektir. İhaleye katılım için gerekli belgeler ihale tarih / saatine kadar sıra numaralı alındı belgesi karşılığında Düzce Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilebilir.

ŞARTNAMENİN GÖRÜLEBİLECEĞİ YERLER: Bu şartnameler Düzce Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden mesai saatleri dâhilinde görülebilir, temin edilebilir.

TEKLİFLERİN VERİLMESİ

MADDE 12: Teklifler ve istenilen belgeler ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındı karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde de dış zarfın üzerine belediyemizin adı adresi hangi işe ait olduğu isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması şarttır. Verilen teklifler herhangi bir sebepten geri alınamaz saat ayarında Posta Telgraf Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esas alınır.

İLAN OLUNUR


Editör: E. TAYHAN